Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy z Dordtech Circular Energy Solutions B.V. (DECS). TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

27-03-2020 14:20:35 | Bieżący | ESPI | 7/2020
oRB_ASO: Podpisanie umowy z Dordtech Circular Energy Solutions B.V. (DECS).

PAP
Data: 2020-03-27

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-27
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Podpisanie umowy z Dordtech Circular Energy Solutions B.V. _DECS_.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 marca 2020 r. Spółka zawarła umowę o współpracy z holenderską spółką Dordtech Circular Energy Solutions B.V. _"DCES"_ _łącznie "Strony"_ w zakresie pozyskiwania przez Emitenta kontraktów na produkty i usługi DCES na polskim rynku _"Umowa"_.
Dordtech Circular Energy Solutions B.V. jest wiodącą holenderską firmą działającą w dziedzinie rozwiązań w zakresie odpadów i energii oraz technologii spalania paliw naturalnych.
Zgodnie z zapisami Umowy Strony wspólnie wg. przyjętego planu podejmują działania w celu pozyskania kontraktów na produkty i usługi oferowane przez DCES. Strony zgodziły się współpracować na rynku polskim, na którym DECS ma dostarczać swoją technologię - know how, a Emitent będzie odpowiadać za bezpośrednie kontakty z klientami. Zgodnie z Umową Emitent odpowiada za wyszukiwanie projektów, wstępne analizy oraz zabezpieczenie miejscowej kadry inżynierskiej, obliczenia termodynamiczne, roboty budowlane, uzyskanie wszystkich wymaganych zezwoleń itp.
Produkty, usługi i wiedza oferowane przez DCES, które są objęte zakresem Umowy to:
• rozwiązania w zakresie zgazowania paliw alternatywnych RDF i biomasy;
• systemy skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w oparciu o wzajemne silniki gazowe;
• rozwiązania w zakresie gazyfikacji biomasy;
• zintegrowane sortowanie odpadów w celu gazyfikacji do rozwiązań energetycznych;
• zintegrowane sortowanie odpadów z tworzyw sztucznych na paliwa do rozwiązań energetycznych.
Emitent dzięki współpracy z DCES będzie mógł oferować technologie, które były dotychczas poza zakresem oferowanych przez Emitenta jednostek kogeneracyjnych tj. konwersę węgla na gaz ziemny oraz wysokosprawną kogenerację specjalnie dla średnich systemów ciepłowniczych.
W zależności od każdorazowych ustaleń, Emitent dostarczy do realizowanych projektów elementy instalacji, takie jak kotły odzysknicowe - turbiny parowe, a także będzie mógł bezpośrednio korzystać z rozwiązań oferowanych przez DCES.
Podział zakresów obowiązków oraz związanych z tym przychodów / zysków zostanie ustalony przez Strony osobno dla każdego projektu.
Umowa została zawarta na okres 3 lat z możliwością jej przedłużenia. Prawem właściwym dla podpisanej Umowy jest prawo holenderskie.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-27 Jacob Rokus Brouwer Prezes Zarządu Jacob Rokus Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Podpisanie umowy z Dordtech Circular Energy Solutions B.V. (DECS).
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2020-03-27
Rok biezacy 2020
Numer 7
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.