Raporty Spółek ESPI/EBI

Pożyczka od Akcjonariuszy. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

25-06-2020 18:53:48 | Bieżący | ESPI | 13/2020
oRB_ASO: Pożyczka od Akcjonariuszy.

PAP
Data: 2020-06-25

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-25
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Pożyczka od Akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka, Emitent"_ podaje do publicznej wiadomości informację, o zawarciu w dniu 24 czerwca 2020 roku umowy pożyczki oraz pozyskaniu finansowania od znaczącego Akcjonariusza - Spółki Green - Nanotech Ventures Sp. z o. o. _"Spółka GNV", "Pożyczkodawca"_. Pożyczka została udzielona na łączną kwotę 1.000.000 zł. Przed dniem zawarcia umowy pożyczki, Pożyczkodawca dokonał wypłaty pierwszej transzy w kwocie 128.500 zł. Do końca roku 2020 r. planowane są wypłaty kolejnych transz pożyczki, których maksymalna wartość może wynieść 1.000,000 zł.

Emitent zobowiązany jest do zwrotu pożyczki w terminie 24 miesięcy od dnia pozyskania środków pieniężnych tj. do dnia 24 czerwca 2022 roku. Stopa oprocentowania została ustalona na poziomie 6,5 proc. w skali roku. Jednocześnie Strony umowy pożyczki nie wykluczają ewentualnej konwersji kwoty pożyczki wraz z odsetkami na akcje Emitenta.

Środki przekazane przez Pożyczkodawcę pochodzą z odsprzedaży części własnych pakietów akcji Termo2Power S.A. należących do Spółki GNV w zamiarze udzielenia pożyczki Emitentowi.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów operacyjnych, realizację zamówień, koszty związane z udziałem Termo2Power S.A. w roli oferenta, w przetargach _wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ubezpieczenia_ oraz dalszy rozwój technologii Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-25 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Pożyczka od Akcjonariuszy.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2020-06-25
Rok biezacy 2020
Numer 13
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.