Raporty Spółek ESPI/EBI

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 01CYBERATON Spółka Akcyjna (PLVCAOC00015)

30-06-2020 14:35:35 | Roczny | EBI | 16/2020
Zarząd 01CYBERATON S.A. ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości
raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2019, wraz z załącznikami, to
jest:
1/ jednostkowym sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2019;
2/ jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok 2019;
3/ wybranymi danymi finansowymi spółek zależnych za rok 2019;
4/ opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego
sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019.
Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 w zw. z §5 ust. 6.1. - 6.3. i §6 ust. 11 Załącznika Nr
3
Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje
bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect"

  • Roman Tabaka - Prezes Zarządu
  • Marzenna Aleksandrowicz - Członek Zarządu


Załączniki:

01CYBERATON SA opinia za 2019 rok-1.pdf

01 Cyberaton S.A. sprawozdanie z działalności 2019 r.pdf

EnergyCom sp z o.o..pdf

NF 40 sp z o.o..pdf

sprawozdanie KG.pdf

Sprawozdanie finansowe.pdf