Raporty Spółek ESPI/EBI

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. GOLAB S.A. (PLGOLAB00019)

30-09-2020 15:07:20 | Bieżący | ESPI | 3/2020
oRB_ASO: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

PAP
Data: 2020-09-30

Firma: GOLAB SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-30
Skrócona nazwa emitenta
GOLAB S.A.
Temat
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu _dalej: "Spółka"_, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm._, wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze _poniedziałek - piątek_ w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Dworcowa 45, 68-100 Żagań.
Zarząd wskazuję, że powyższy obowiązek dotyczy jedynie akcji niezdematerializowanych, mających formę dokumentu.
Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.
Dematerializacja akcji oznacza zastąpienie materialnej formy akcji zapisem na rachunku papierów wartościowych.
Ponadto Spółka informuje akcjonariuszy, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.
Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde. Treść wezwania do złożenia dokumentów akcji w Spółce znajduje się również na stronie internetowej Spółki pod adresem www.golabsa.pl.
Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm._.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GOLAB SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GOLAB S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
68-100 Żagań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Dworcowa 45
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Robert Pastecki Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GOLAB SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta GOLAB S.A.
Tytul Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 68-100
Miasto Żagań
Ulica Dworcowa
Nr 45
Tel.
Fax
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2020-09-30
Rok biezacy 2020
Numer 3
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.