Raporty Spółek ESPI/EBI

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych). TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

09-12-2020 14:07:05 | Bieżący | ESPI | 37/2020
oRB_ASO: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych).

PAP
Data: 2020-12-09

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-09
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji _niezdematerializowanych_.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _00-844_, ul. Grzybowska 87, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer KRS: 0000584452, numer NIP: 5272749594, kapitał zakładowy 3.280.850,00 zł wpłacony w całości _dalej: "Spółka"_, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm._ wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów _odcinków zbiorowych_ akcji _niezdematerializowanych_ w celu realizacji obowiązku ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze _poniedziałek - piątek_ w godzinach od 9.00 do 16.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym potwierdzeniem złożenia dokumentów akcji w Spółce wydanym akcjonariuszowi.

Spółka udostępni również informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://termo2power.com/pl/investor-relations-2/

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-09 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych).
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2020-12-09
Rok biezacy 2020
Numer 37
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.