Raporty Spółek ESPI/EBI

Zbycie akcji i zawarcie umów lock-up MOONLIT S.A. (PLMNLIT00014)

21-12-2020 22:05:15 | Bieżący | ESPI | 33/2020
oRB_ASO: Zbycie akcji i zawarcie umów lock-up

PAP
Data: 2020-12-21

Firma: MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-21
Skrócona nazwa emitenta
MOONLIT S.A.
Temat
Zbycie akcji i zawarcie umów lock-up
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Moonlit S.A. _"Emitent" lub "Spółka"_ w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta nr 10/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r., nr 16/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. oraz nr 20/2020 z dnia 10 lipca 2020 r., informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informacje o zawarciu umów zbycia akcji Spółki _"Umowy"_.
Na podstawie Umów pan Michał Gardeła zbył łącznie: 92.000 _dziewięćdziesiąt dwa tysiące_ akcji Spółki, na rzecz kluczowych współpracowników Spółki, w celu stworzenia narzędzi motywacyjnych. Współpracownicy ci zobowiązali się do współpracy ze Spółką na określonych warunkach oraz zawarli umowy lock-up na okres co najmniej do dnia 1 lipca 2021 r.
Ponadto, w związku z zawarciem w dniu dzisiejszym przez Pana Michała Gardełę z Panem Maciejem Kowalówką aneksu do warunkowej umowy zbycia 100.000 _stu tysięcy_ akcji na rzecz Pana Macieja Kowalówki, nastąpiło wejście w życie tej umowy w dniu dzisiejszym i tym samym zbycie rzeczonego pakietu akcji. Zawarto również umowę lock-up dotyczącą tych akcji obowiązującą do dnia 1 lipca 2021 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MOONLIT S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-140 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Łobzowska 16/9
_ulica_ _numer_
+48 790 813 888 --------------------------------------------------------------
_telefon_ _fax_
contact@moonlit.games www.moonlit.games
_e-mail_ _www_
9452185161 362001973
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-21 Michał Gardeła Prezes Zarządu
2020-12-21 Maciej Kowalówka Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MOONLIT S.A.
Tytul Zbycie akcji i zawarcie umów lock-up
Sektor
Kod 31-140
Miasto Kraków
Ulica Łobzowska
Nr 16/9
Tel. +48 790 813 888
Fax --------------------------------------------------------------
e-mail contact@moonlit.games
NIP 9452185161
REGON 362001973
Data sporzadzenia 2020-12-21
Rok biezacy 2020
Numer 33
adres www www.moonlit.games
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.