Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez Członka Zarządu MENNICA SKARBOWA S.A. (PLGRMNK00014)

14-01-2021 00:10:42 | Bieżący | ESPI | 2/2021
oRB_ASO: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez Członka Zarządu

PAP
Data: 2021-01-14

Firma: MENNICA SKARBOWA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-14
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA SKARBOWA S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Mennica Skarbowa S.A. _dalej: Spółka, Emitent_ informuje, że w dniu 13 stycznia 2021 r. otrzymał od Akcjonariusza Pani Agnieszki Olewskiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w wyniku zawarcia umowy sprzedaży akcji w dniu 12 stycznia 2021 r. akcji z Jarosławem Żołędowskim, Prezesem Zarządu Spółki, bezpośredni udział Pani Agnieszki Olewskiej w kapitale zakładowym spółki Mennica Skarbowa S.A. oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Mennica Skarbowa S.A. uległ zmniejszeniu i wynosi 4,99%.

Przed dokonaniem ww. transakcji Pani Agnieszka Olewska posiadała bezpośrednio 60.730 akcji zwykłych na okaziciela spółki Mennica Skarbowa S.A., stanowiących 5,84% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 60.730 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Mennica Skarbowa S.A., co stanowi 5,84% ogólnej liczby głosów spółki Mennica Skarbowa S.A.
Po dokonaniu ww. transakcji Pani Agnieszka Olewska posiada bezpośrednio 51.930 akcji zwykłych na okaziciela spółki Mennica Skarbowa S.A., stanowiących 4,99% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 51.930 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Mennica Skarbowa S.A., co stanowi 4,99% ogólnej liczby głosów spółki Mennica Skarbowa S.A.
Jednocześnie Pani Agnieszka Olewska poinformowała, iż w związku z posiadaniem 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Bafago Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada pośrednio przez Bafago Sp. z o.o. akcje Spółki Mennica Skarbowa S.A.
Bafago Sp. z o.o. posiada 522.400 sztuk akcji Spółki Mennica Skarbowa S.A. stanowiących 50,23% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 522.400 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Mennica Skarbowa S.A., co stanowi 50,23% ogólnej liczby głosów spółki Mennica Skarbowa S.A.

Ponadto Pani Agnieszka Olewska informuje, że:
•brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit. c Ustawy,
•nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art 69b Ustawy, odnoszących się do akcji Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-14 Jarosław Żołędowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MENNICA SKARBOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MENNICA SKARBOWA S.A.
Tytul Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez Członka Zarządu
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 00-013
Miasto Warszawa
Ulica Jasna
Nr 1
Tel. +48 22 100 60 13
Fax +48 22 188 11 67
e-mail biuro@mennicaskarbowa.pl
NIP 701-03-07-347
REGON 142951136
Data sporzadzenia 2021-01-14
Rok biezacy 2021
Numer 2
adres www www.mennicaskarbowa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.