Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 roku. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

17-05-2021 10:00:26 | Kwartalny | EBI | 3/2021
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Emitent") w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za I kwartał 2020 roku („Raport"), który został przekazany raportem bieżącym EBI nr 10/2020. Skorygowano rozdział 2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2020 ROKU. Korekta treści raportu okresowego za I kwartał 2020 r. wynika ze zmian do sprawozdania finansowego wprowadzonych w związku z badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta za rok 2019, a w konsekwencji czego doszło do zmiany części pozycji w księgach finansowych Emitenta na dzień 1 stycznia 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

T2P_RO_1Q2020_KOREKTA.pdf