Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie spółki zależnej od Emitenta. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

19-05-2021 16:33:29 | Bieżący | ESPI | 10/2021
oRB_ASO: Powołanie spółki zależnej od Emitenta.

PAP
Data: 2021-05-19

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-19
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Powołanie spółki zależnej od Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 przekazuje do publicznej wiadomości informację, o zawiązaniu przez Emitenta wraz z Green Nanotech Ventures sp. z o. o. w dniu 19 maja 2021 r., spółki zależnej od Emitenta pod firmą Eco Crypto Farming S. A. _"Spółka Zależna", "ECF"_ z kapitałem zakładowym 1.000.000,00 zł, w której Emitent objął 7.500.000 akcji imiennych zwykłych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 750.000,00 zł, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 750.000,00 zł, co stanowi 75% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zależnej. Spółka Green Nanotech Ventures Sp. z o. o. objęła 2.500.000 akcji imiennych zwykłych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł, co stanowi 25% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zależnej.
Środki na pokrycie kapitału ECF będą pochodziły z bieżącej działalności Emitenta. Zgodnie z oświadczeniem stron zawiązujących Spółkę Zależną _Termo2Power S.A. oraz z Green Nanotech Ventures sp. z o. o._, zawartym w akcie notarialnym powołującym Spółkę Zależną, kapitał zakładowy ECF zostanie pokryty w 1/4 przed zarejestrowaniem spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Dodatkowo Emitent wskazuje, iż po otrzymaniu postanowienia o rejestracji Spółki Zależnej w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie w kolejnym raporcie bieżącym.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-19 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Powołanie spółki zależnej od Emitenta.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2021-05-19
Rok biezacy 2021
Numer 10
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.