Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport bieżący EBI 5/2021 Stilo Energy Spółka Akcyjna (PLSTLNR00012)

02-06-2021 16:46:32 | Bieżący | EBI | 5/2021
Zarząd Stilo Energy S.A. (“Spółka”) działając na podstawie na podstawie art. 395, 399 § 1 w zw. z art. 402(1)i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych (KSH), niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w budynku pod adresem ul. Traugutta 115c, 80-226 Gdańsk.
Pełną treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Jednocześnie Spółka informuje, że sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2020, którego przedstawienie i rozpatrzenie przewidziane jest w ramach punktu 8 planowanego porządku obrad, a przyjęcie w ramach punktu 9.3 planowanego porządku obrad zostanie przekazane w odrębnym raporcie bieżącym po ich sporządzeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

  • Piotr Siudak - Prezes Zarządu
  • Krzysztof Żurowski - Członek Zarządu


Załączniki:

2021-06-02_Stilo_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

2021-06-02_Stilo_Projekty uchwał na ZWZ.pdf