Raporty Spółek ESPI/EBI

Oferta objęcia udziałów w Pastel Games sp. z o.o. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

30-09-2011 15:46:16 | Bieżący | EBI | 40/2011
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż:
w dniu 29 września 2011 roku, zgodnie z Umową inwestycyjną z dnia 1 marca 2011 roku, o której Spółka informowała komunikatem RB 15/2011 oraz RB 39/2011, wspólnicy Pastel Games sp. z o.o. oraz Pastel Games sp. z o.o. (w dalszej części "PG") zaoferowali Spółce objęcie 199 nowych udziałów PG po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1.384 PLN każdy, za łączną kwotę 275,4 tys. PLN.
Oferowane udziały stanowić będą 36% w podwyższonym kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników PG.
Zapłata za udziały nastąpi w formie konwersji wierzytelności, w tym 125 tys. PLN z tytułu sprzedaży usług Forever Entertainment S.A. (patrz komunikat Spółki RB 11/2011) oraz 150 tys. PLN z tytułu pożyczki udzielonej PG.
Objęcie w/w udziałów Pastel Games sp. z o.o. nastąpi w październiku 2011 roku, o czym Spółka poinformuje w osobnym komunikacie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu