Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

23-02-2012 13:09:09 | Bieżący | EBI | 20/2012
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że w dniu 22 lutego 2012 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydziału Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z emisji 2.571.360 akcji zwykłych na okaziciela serii F. W wyniku tej rejestracji kapitał zakładowy Forever Entertainment S.A. wynosi obecnie 2.742.784 PLN i dzieli się na 6.856.960 akcji o wartości nominalnej 0,40 PLN każda.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu