Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyjaśnienie przyczyny opóźnienia publikacji raportu dotyczącego zmiany porządku obrad NWZA. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

28-02-2012 22:41:55 | Bieżący | EBI | 25/2012
Na podstawie pkt. 16 a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Zarząd Spółki Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni informuje, że raport bieżący nr 23/2012 nie został opublikowany w terminie z przyczyn technicznych.

Spółka niezwłocznie po usunięciu problemów technicznych opublikowała w dniu dzisiejszym tj. 28 lutego 2012 wymagany raport dotyczący zmiany porządku obrad NWZA.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe terminowe wywiązywanie się przez Spółkę z obowiązków informacyjnych, Spółka zapewnia, że zaistniała sytuacja miała charakter incydentalny i nie będzie miała miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 31 marca 2010 r. \'\'Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu