Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakończenie subskrypcji akcji serii G. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

07-09-2012 14:34:53 | Bieżący | EBI | 65/2012
Zarząd spółki Forever Entertainment S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii G, emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia  16 marca 2012 r. przekazuje do publicznej wiadomości wskazane niżej informacje.

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii G:
Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii G:  1 sierpnia 2012 r.
Data zakończenia subskrypcji akcji serii G: 31 sierpnia 2012 r.

2) data przydziału akcji serii G - 06 września 2012 r.

3) liczba akcji serii G objętych subskrypcją - 73 500 akcji serii G.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach - redukcja nie wystąpiła.

5) liczba akcji serii G, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji - 73 500 akcji serii G.

6) Cena, po jakiej akcje serii G były obejmowane - 3,00 zł za każdą akcję serii G.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii G objęte subskrypcją - 2 osoby fizyczne.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje serii G w ramach przeprowadzonej subskrypcji - 2 osoby fizyczne.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje serii G w ramach wykonywania umów o subemisję - w ofercie akcji serii G nie uczestniczyli subemitenci.

10) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii G wyniosła 20.000 tys. zł netto, a w szczególności:

- koszty sporządzenia dokumentu ofertowego i informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 20.000 zł

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu