Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

19-10-2012 08:35:38 | Bieżący | EBI | 69/2012
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że w dniu 18 października 2012 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydziału Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z emisji 73500 akcji zwykłych na okaziciela serii G. W wyniku tej rejestracji kapitał zakładowy Forever Entertainment S.A. wynosi obecnie 2.772.184 PLN i dzieli się na 6.930.460 akcji o wartości nominalnej 0,40 PLN każda.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu