Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakończenie subskrypcji akcji serii I. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

15-11-2012 15:11:33 | Bieżący | EBI | 74/2012
Zarząd spółki Forever Entertainment S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii I, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/10/2012 z dnia 18.10.2012 przekazuje do publicznej wiadomości wskazane niżej informacje.

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii I:
Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii I: 25 października 2012 r.
Data zakończenia subskrypcji akcji serii I: 9 listopada 2012 r.

2) data przydziału akcji serii I - 14 listopada 2012 r.

3) liczba akcji serii objętych subskrypcją - 303.775 akcji serii I.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach - redukcja nie wystąpiła.

5) liczba akcji serii I, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji - 303.775 akcji serii I.

6) Cena, po jakiej akcje serii I były obejmowane - 1,40 zł za każdą akcję serii I.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii I objęte subskrypcją - 4 osoby fizyczne.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje serii I w ramach przeprowadzonej subskrypcji - 4 osoby fizyczne.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje serii I w ramach wykonywania umów o subemisję - w ofercie akcji serii I nie uczestniczyli subemitenci.

10) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii I wyniosła 1250 zł. zł netto, a w szczególności:

- koszty sporządzenia dokumentu ofertowego i informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 1250 zł

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu