Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

17-12-2012 14:57:54 | Bieżący | EBI | 79/2012
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż dnia 17.12.2012 powziął informację o tym, że w dniu 14 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydziału Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z emisji 98.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz 303.775 akcji zwykłych na okaziciela serii I. W wyniku tej rejestracji kapitał zakładowy Forever Entertainment S.A. wynosi obecnie 2.932.894 PLN i dzieli się na 7.332.235 akcji o wartości nominalnej 0,40 PLN każda.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu