Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakończenie subskrypcji akcji serii J. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

12-02-2013 14:30:08 | Bieżący | EBI | 9/2013
Zarząd spółki Forever Entertainment S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii J, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/01/2013 z dnia 21.01.2013 przekazuje do publicznej wiadomości wskazane niżej informacje.

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii J:
Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii J: 21 stycznia 2013 r.
Data zakończenia subskrypcji akcji serii J: 11 lutego 2013 r.

2) data przydziału akcji serii J - 11 lutego 2013 r.

3) liczba akcji serii objętych subskrypcją - 1.167.765 akcji serii J

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach - redukcja nie wystąpiła.

5) liczba akcji serii J, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji - 1.167.765 akcji

6) Cena, po jakiej akcje serii J były obejmowane - 0,70 zł za każdą akcję serii J.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii J objęte subskrypcją - 5 osób fizycznych oraz 1 osoba prawna.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje serii J w ramach przeprowadzonej subskrypcji - 5 osób fizycznych oraz 1 osoba prawna.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje serii J w ramach wykonywania umów o subemisję - w ofercie akcji serii J nie uczestniczyli subemitenci.

10) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii J wyniosła 10.144,08 zł., a w szczególności:

- koszty sporządzenia aktu notarialnego podwyższającego kapitał zakładowy - 5144,08 zł
- koszty sporządzenia dokumentu ofertowego i informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 5000 zł

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu