Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

02-04-2013 10:32:04 | Bieżący | EBI | 19/2013
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż dnia 2 kwietnia 2013 roku powziął informację o tym, że w dniu 29 marca 2013 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z emisji 1.167.765 akcji zwykłych na okaziciela serii J. W wyniku tej rejestracji kapitał zakładowy Forever Entertainment S.A. wynosi obecnie 3.400.000 PLN i dzieli się na 8.500.000 akcji o wartości nominalnej 0,40 PLN każda.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu