Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

23-05-2013 18:31:27 | Bieżący | EBI | 7/2013
Zarząd Spółki GREMPCO S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013 r. o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Łozienicy przy ul. Prostej 2A. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.


Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA GREMPCO SA

Projekty uchwał na ZWZA GREMPCO SA

Wzór formularza pełnomocnictwa