Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

05-09-2013 17:29:03 | Bieżący | EBI | 57/2013
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż w dniu 4 września 2013 roku Spółka otrzymała oświadczenie Pana Sławomira Florczaka o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Forever Entertainment S.A. ze skutkiem na dzień 4 września 2013 roku.

Rezygnacja została złożona z powodów rodzinnych.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarzadu