Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Członka Rady Nadzorczej. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

06-09-2013 17:47:02 | Bieżący | EBI | 59/2013
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że Pan Marek Bednarski działając na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Spółki powołał z dniem 6 września 2013 roku Członka Rady Nadzorczej - Pana Łukasza Kokornackiego.

1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Łukasz Kokornacki - Członek Rady Nadzorczej do upływu kadencji

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Łukasz Kokornacki ukończył Uniwersytet Gdański na Wydziale Zarządzania, specjalność: Ekonomika Przedsiębiorstw. W chwili obecnej Pan Łukasz prowadzi działalność gospodarczą, jest Członkiem Zarządu firmy DULLEK Biuro Inzynierskie sp. z o.o., a także od 2007 roku Prezesem Zarządu DSG Inwestycje sp. z o.o. Wcześniej, w latach 2007-2013 Pan Kokornacki zajmował stanowisko Prezesa Zarządu w DULLEK Biuro Inzynierskie sp. z o.o. W latach 2005-2007 pracował w Stoczni Gdynia S.A. jako Specjalista ds. Finansowych, w tym samym okresie był także Członkiem Rady Nadzorczej w firmie EURO-PERF sp. z o.o., a wcześniej od 2003 roku, pracował jako Starszy Pracownik ds. Budżetowania. Pan Łukasz Kokornacki jest specjalistą w dziedzinie innowacyjnych systemów strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, a także bardzo dobrze zna zasady funkcjonowania systemów controllingu i budżetowania.


3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

2013- obecnie Członek Zarządu w DULLEK Biuro Inzynierskie sp. z o.o.
2007- obecnie Prezes Zarządu w DSG Inwestycje sp. z o.o.
2007-2013 Prezes Zarządu w DULLEK Biuro Inzynierskie sp. z o.o.

5) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczy

6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie dotyczy

7) Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy

8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Nie dotyczy

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarzadu