Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakończenie subskrypcji akcji serii K. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

17-10-2013 08:30:12 | Bieżący | EBI | 81/2013
Zarząd spółki Forever Entertainment S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii K, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 25.09.2013 przekazuje do publicznej wiadomości wskazane niżej informacje:

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii K:
Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii K: 25 września 2013 r.
Data zakończenia subskrypcji akcji serii K: 16 października 2013 r.

2) data przydziału akcji serii K - 16 października 2013 r.

3) liczba akcji serii objętych subskrypcją - 1.500.000 akcji serii K

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach - oferowane akcje bez podziału na transze, redukcja nie wystąpiła.

5) liczba akcji serii K, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji - 1.500.000 akcji K

6) Cena, po jakiej akcje serii K były obejmowane - 0,40 zł za każdą akcję serii K.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii K objęte subskrypcją - 8 osób fizycznych, w tym jeden obywatel Hong Kongu oraz 1 osoba prawna.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje serii K w ramach przeprowadzonej subskrypcji - 8 osób fizycznych, w tym jeden obywatel Hong Kongu oraz 1 osoba prawna.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje serii K w ramach wykonywania umów o subemisję - w ofercie akcji serii K nie uczestniczyli subemitenci.

10) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii K wyniosła 6.175,08 zł., z czego:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 6.175,08 zł
b) wynagrodzenie subemitentów - 0 zł
c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0 zł
d) Promocja oferty - 0 zł


Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu