Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie istotnej umowy pożyczki APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

14-03-2014 16:40:39 | Bieżący | EBI | 3/2014
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( "Emitent") informuje, iż w dniu 14 marca 2014 r. pomiędzy Emitentem a APANET Green System sp. z o.o., spółka w 100% zależna od Emitenta, ("Spółka Zależna") zawarta została istotna umowa pożyczki, na mocy której Emitent udziela pożyczki Spółce Zależnej na kwotę 175.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki Zależnej. Pożyczka została udzielona na okres 12 miesięcy do dnia 14 marca 2015r. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi WIBOR 3M plus marża i zostało ustalone na poziomie rynkowym. Pozostałe warunki umowy pożyczki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie niniejszej umowy jest zgodne z działalnością Emitenta, która obejmuje finansowanie, nadzór oraz kontrolę Spółki Zależnej, a także koordynację strategii rozwoju całej Grupy. Spółka Zależna zajmuje się prowadzeniem działalności operacyjnej Grupy i dostarcza gotowe rozwiązania umożliwiające inteligentne sterowanie oświetleniem dróg, miejsc publicznych oraz obszarów przemysłowych.

Zarząd APANET S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości. Ponadto, określona wartość udzielonej pożyczki wynikająca z przedmiotowej umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu
  • Andrzej Lis - Wiceprezes Zarządu