Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Forever Entertainment S.A. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

30-04-2014 17:42:36 | Bieżący | EBI | 37/2014
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o rozszerzeniu składu Zarządu. Z dniem 30 kwietnia 2014 stanowisko Prezesa Zarządu objął Pan Krzysztof Rogaliński, natomiast stanowisko Wiceprezesa z dniem 30 kwietnia 2014 powierzono Panu Zbigniewowi Dębickiemu. Celem Zarządu będzie rozbudowanie porfolio produktów oraz sieci ich dystrybucji. W opinii Rady Nadzorczej skład Zarządu Spółki zagwarantuje wzrost kluczowych wskaźników ekonomicznych.

Życiorys Pana Zbigniewa Dębickiego, prezentujący jego doświadczenie zawodowe,
przekazywany był w Dokumencie Informacyjnym z 10.10.2011. W uzupełnieniu życiorysu, Spółka przekazuje następujące informacje:
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Zbigniew Dębicki nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Zbigniew Dębicki pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Zbigniew Dębicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Zbigniew Dębicki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarząd Forever Entertainmnt S.A. przekazuje życiorys Pana Krzysztofa Rogalińskiego.

Krzysztof Rogaliński - Prezes Zarządu Spółki od 30.04.2014 do upływu kadencji.

-studiował prawo na Uniwersytecie Gdańskim, ukończył również studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
-ponad 20 lat doświadczenia jako manager średniego i wyższego poziomu zarządzania w firmach z branż FMCG, gas and oil, telco, software, energetyka;
-wdrażał rozwiązania organizacyjne w obszarze sprzedaży i obsługi klienta (m.in. PepsiCo Poland sp. z o.o., Statoil Polska sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A., Grupa Kapitałowa Energa);
-restrukturyzował i wdrożał nowe rozwiązaniabiznesowe (m.in. Telekomunikacja Polska S.A., Grupa Kapitałowa Energa);
-tworzył strategię i rozwój biznesu (m.in. Telekomunikacja Polska S.A., Young Digital Planet S.A., Grupa Kapitałowa Energa). 

W ostatnim okresie w latach 2008-2013 związany z Grupą Kapitałową Energa jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta w Energa S.A., Prezes Zarządu Spółki Energa Obsługa i Sprzedaż sp. z o.o., Wiceprezes i Prezes Zarządu Energa- Obrót S.A.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Rogaliński nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Krzysztof Rogaliński pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Krzysztof Rogaliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Krzysztof Rogaliński nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
w związku z:
§ 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Krzysztof Rogaliński - Prezes Zarządu
  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu