Raporty Spółek ESPI/EBI

Jednostkowy raport roczny APANET S.A. za rok obrotowy 2013 APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

21-05-2014 15:20:33 | Roczny | EBI | 11/2014
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości Jednostkowy raport roczny APANET S.A. za rok obrotowy 2013 wraz z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok 2013 sporządzonym przez niezależnego audytora spółkę "Audytor" Biuro Biegłych Rewidentów sp. z o.o.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu
  • Andrzej Lis - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Zał. nr 2 - Sprawozdanie Zarządu z działalności APANET S.A. za 2013 r

Zał. nr 3 - Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta do sprawozdania finansowego za 2013 r. APANET S.A.

Jednostkowy Raport Roczny APANET S.A. za 2013 r

Zał. nr 1 - Jednostkowe sprawozdanie finansowe APANET S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.