Raporty Spółek ESPI/EBI

Porozumienie dot. połączenia spółek Forever Entertainment S.A. i Madman Theory Games S.A. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

21-05-2014 17:43:41 | Bieżący | EBI | 45/2014
Zarząd Forever Entertainmet SA (FE) informuje, że w dniu 21.05.2014 roku zawarł z Madman Theory Games SA z siedzibą w Gdyni (MTG) porozumienie o połączeniu (Porozumienie) na podstawie którego Spółki uzgodniły podjęcie działań w celu połączenia które zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie się poprzez przejęcie) tj. poprzez przeniesienie całego majątku MTG, która będzie Spółką Przejmowaną za akcje ("Akcje Połączeniowe"), które FE jako Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom MTG. Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwał podjętych przez walne zgromadzenia Spółek zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi.
Akcje Połączeniowe będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Spółki dołożą należytej staranności w celu umożliwienia wprowadzenia Akcji Połączeniowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect.
Zarządy Spółek uzgodniły wstępny parytet wymiany akcji na poziomie 2,85 Akcji Połączeniowej za jedną akcję MTG. Ostateczny parytet wymiany oraz inne wymagane prawem warunki połączenia zostaną uzgodnione przez zarządy Spółek w planie połączenia sporządzonym zgodnie z art. 498 i nast. kodeksu spółek handlowych ("Plan Połączenia"), po zakończeniu badania przedsiębiorstw spółek. Strony dołożą należytej staranności w celu sprawnego i terminowego przeprowadzenia Połączenia nie później niż do dnia 30 września 2014 r. W ciągu dwóch tygodni od podpisania niniejszego Porozumienia strony ustalą szczegółowy harmonogram procesu Połączenia.
Zgodnie z niezaudytowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2013 przychody MTG wyniosły 1.064.969,-zł , zaś strata netto wyniosła -46,670 zł. Kapitał zakładowy MTG dzieli się na 3.500.000 akcji. MTG zatrudnia 20 osób w tym sześciu programistów, dziewięciu grafików, dwóch muzyków, jednego scenarzystę i dwóch menadżerów projektów. MTG posiada 50% autorskich praw majątkowych do gry Iesabel, która jest jedną z najlepiej sprzedających się gier w portfelu FE. Po połączeniu z MTG do FE zostanie przekazana technologia i autorskie narzędzia na bazie której powstała gra Iesabel, jak i najnowsza produkcja MTG, Gra FPS - przedstawiciel bardzo popularnego w ostatnich latach gatunku gier przedstawiających akcje z perspektywy pierwszej osoby. Czołowi przedstawiciele tego gatunku to np.: Call of Duty lub rodzimy Snajper.
Spółki od kilku miesięcy prowadzą ścisłą współpracę przy produkcji i dystrybucji gier komputerowych. W chwili obecnej wszystkie produkcje FE powstają we współpracy z MTG. Połączenie spółek pozwoli na skupienie praw do wszystkich gier wytwarzanych przez obie Spółki w Spółce Połączonej, a przez to zwiększenie skali działania, co zdaniem zarządów Spółek ułatwi ich dalszy rozwój i pozwoli na dalsze obniżenie kosztów działalności i korzystnie wpłynie na płynność finansową. Poprzez połączenie FE pozyska zespół doświadczonych pracowników z branży gier, na bazie których planowany jest dalszy rozwój zespołu produkcyjnego połączonych Spółek.
Ponadto, dzięki Połączeniu Spółek, FE posiadać będzie 100% praw do gry Iesabel, którą zamierza nadal rozwijać. Dodatkowo na FE zostaną również przeniesione prawa do najnowszej produkcji MTG, która aktualnie jest tworzona przy współpracy z liczną społecznością graczy skupioną wokół projektu.
Wszystkie powyższe czynniki w ocenie Zarządu FE będą miały znaczący wpływ na zwiększenie potencjału produkcyjnego jak i sprzedażowego, a także zwiększenie rozpoznawalności Spółki zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Krzysztof Rogaliński - Prezes Zarządu
  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu