Raporty Spółek ESPI/EBI

Zaktualizowany harmonogram połączenia Spółek Forever Entertainment S.A. i Madman Theory Games S.A. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

30-06-2014 17:31:29 | Bieżący | EBI | 55/2014
Zarząd Forever Entertainment S.A. w związku z raportem bieżącym nr 45/2014 z dnia 21.05.2014 oraz 51/2014 z dnia 06.06.2014 Spółka przekazuje do publicznej wiadomości zaktualizowany harmonogram połączenia Spółek Forever Entertainment S.A. i Madman Theory Games S.A.:
1. Przygotowanie i ogłoszenie Planu Połączenia - do 31 lipca 2014 roku
2. Wybór biegłego oraz badanie Planu Połączenia przez biegłego - do 15 września 2014 roku
3. Zwołanie Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy łączących się spółek i podjęcie uchwał o połączeniu -do 22 października 2014 roku
4. Zarejestrowanie połączenia - do 30 listopada 2014 roku

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Krzysztof Rogaliński - Prezes Zarządu
  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu