Raporty Spółek ESPI/EBI

Wprowadzenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

08-07-2014 12:02:20 | Bieżący | EBI | 16/2014
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) informuje, iż w dniu 7 lipca 2014 r. na podstawie Uchwały nr 779/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect:
1) 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
2) 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji serii D następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki APANET S.A. w wyniku emisji akcji D.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu
  • Andrzej Lis - Wiceprezes Zarządu