Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyznaczenie biegłego rewidenta do badania planu połączenia ze Spółką Madman Theory Games S.A. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

19-09-2014 19:39:17 | Bieżący | EBI | 66/2014
Zarząd Forever Entertainment S.A informuje, iż w dniu 19 września 2014 otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS z dnia 16 września 2014 roku o wyznaczeniu biegłego rewidenta w osobie Pana Marka Kankowskiego z firmy Atest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, wpisanego do Rejestru Biegłych Rewidentów pod nr 9687, do badania Planu Połączenia spółek Forever Entertainment S.A. oraz Madman Theory Games S.A. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejestrowego biegły został zobowiązany do sporządzenia opinii na temat Planu Połączenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia postanowienia. Opinia biegłego zostanie przekazana do wiadomości publicznej niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Krzysztof Rogaliński - Prezes Zarządu
  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu