Raporty Spółek ESPI/EBI

Wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

01-10-2014 12:40:29 | Bieżący | EBI | 25/2014
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) informuje, iż w dniu 30 września 2014 r. na podstawie Uchwały nr 1079/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostały wprowadzone 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu
  • Andrzej Lis - Wiceprezes Zarządu