Raporty Spółek ESPI/EBI

Sądowa rejestracja połączenia spółek Forever Entertainment S.A. i Madman Theory Games S.A. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

11-12-2014 17:37:02 | Bieżący | EBI | 82/2014
Zarząd Forever Entertainment S.A. niniejszym informuje, że w dniu 11 grudnia 2014 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółek Forever Entertainment S.A. (spółka przejmująca) oraz Madman Theory Games S.A. (spółka przejmowana).

Połączenie zostało dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w raporcie bieżącym Forever Entertainment S.A nr 64/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 oraz na stronie internetowej Madman Theory Games S A. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Madman Theory Games S.A. na Forever Entertainment S.A. w zamian za akcje, które Forever Entertainment wyemituje dla akcjonariuszy Madman Theory Games S.A.

Uchwała o połączeniu została podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 listopada 2014 roku.
Zawiadomienia o zamiarze połączenia ukazywały się w raportach bieżących nr: 70/2014 z dnia 17 października 2014 roku, 72/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku oraz były publikowane na stronie internetowej Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki Forever Entertainment informuje, że z dniem rejestracji połączenia, 10 grudnia 2014 r., został podwyższony kapitał zakładowy Emitenta o kwotę 3.984.398,80 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy) tj. z kwoty 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) do kwoty 7.984.398,80 zł (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy). Podwyższenie nastąpiło w drodze emisji 9.960.997 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,40 zł, które zostaną wydane akcjonariuszom przejętej spółki.


Podstawa prawna:

§ 3, ust. 2, pkt 5 i pkt 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Krzysztof Rogaliński - Prezes Zarządu
  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu