Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja w KRS zmian statutu Spółki T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTBULL00024)

06-12-2016 08:28:31 | Bieżący | EBI | 11/2016
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej ?Spółka? lub ?Emitent?) informuje, iż do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej ?Sąd?), z którego wynika, że w dniu 25 listopada 2016 r. Sąd dokonał rejestracji zmian statutu Spółki.

Informacje na temat przedmiotowych zmian oraz aktualny, jednolity tekst statutu Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Damian Fijałkowski - Członek Zarządu
  • Grzegorz Zwoliński - Prezes Zarządu


Załączniki:

T-Bull_statut