Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umów z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTBULL00024)

12-12-2016 18:14:27 | Bieżący | EBI | 12/2016
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej ?Spółka? lub ?Emitent?) informuje, iż w dniu 12 grudnia 2016 r. Spółka podpisała dwie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, tj. z PKF Consult Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477 (dalej ?PKF Consult?).

Na podstawie przedmiotowych umów PKF Consult:

1) zbada sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2016;
2) wykona prace audytorskie związane z procesem ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki na prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynek regulowany.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Damian Fijałkowski - Członek Zarządu
  • Grzegorz Zwoliński - Prezes Zarządu