Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie akcji własnych Kancelaria Medius Spółka Akcyjna (PLMDIUS00018)

24-12-2014 14:07:02 | Bieżący | EBI | 107/2014
Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23 grudnia 2014 roku dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, który został podany do publicznej wiadomości w dniu 9 grudnia 2014 roku.

W związku z powyższym, w dniu 23 grudnia 2014 roku, w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 1466 akcji Spółki po cenie 1,52 zł za akcję. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 2 237,32 złotych. Nabyte akcje stanowią około 0,006 % kapitału zakładowego oraz około 0,0199 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po rozliczeniu powyższej transakcji (uwzględniając akcje nabyte podczas poprzedniego programu skupu) wyniesie 27 845 akcji, stanowiących 0,38 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do wykonywania 27 845 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz stanowiących 0,38 % udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Michał Imiołek - Prezes Zarządu