Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakończenie subskrypcji akcji serii L. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

02-01-2015 19:23:18 | Bieżący | EBI | 1/2015
Zarząd spółki Forever Entertainment S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii L, przydzielonych na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/12/2014 z dnia 23.12.2014, przekazuje do publicznej wiadomości wskazane niżej informacje.
1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii L:
Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii L: 20 listopada 2014
Data zakończenia subskrypcji akcji serii L: 23 grudnia 2014

2) data przydziału akcji serii L - 23.12.2014

3) liczba akcji serii objętych subskrypcją - 9.960.997 akcji serii L

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach - redukcja nie wystąpiła.

5) liczba akcji serii L, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji - 9.960.997 akcji

6) Cena, po jakiej akcje serii L były obejmowane - Akcje serii L Forever Entertainment SA, jako akcje połączeniowe, przydzielone zostały wyłącznie aktualnym akcjonariuszom Madman Theory Games SA.

W wycenie wartości akcji Madman Theory Games SA sporządzonej na potrzeby procesu połączenia z Forever Entertainment SA wartość jednej akcji Madman Theory Games SA oszacowana została na poziomie 0,92842 zł. Zważywszy że w procesie połączenia, w zamian za 1 akcję Madman Theory Games SA obejmowanych było 2,846 akcji serii L Forever Entertainment SA, cena emisyjna 1 akcji serii L Emitenta wynosiła 0,3262 zł.


7) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii L objęte subskrypcją - 23 osoby fizyczne oraz 2 osoby prawne.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje serii L w ramach przeprowadzonej subskrypcji - 23 osoby fizyczne oraz 2 osoby prawne.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje serii L w ramach wykonywania umów o subemisję - w ofercie akcji serii L nie uczestniczyli subemitenci.
10) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii L wyniosła 8.098 zł., a w szczególności:

- koszty sporządzenia aktu notarialnego podwyższającego kapitał zakładowy- 3.348 zł
- obsługa prawna - 4.400 zł
- wniosek dot. rejestracji podwyższenia przez Sąd - 350 zł

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Krzysztof Rogaliński - Prezes Zarządu
  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu