Raporty Spółek ESPI/EBI

Wartość aktywów pod zarządzaniem spółki zależnej na koniec IV kwartału 2014 roku IFM GLOBAL FUNDS Spółka Akcyjna (PLINVFM00012)

05-01-2015 16:26:39 | Bieżący | EBI | 1/2015
Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż wartość aktywów portfeli instrumentów finansowych pod zarządzaniem spółki zależnej Emitenta, domu maklerskiego IFM Global Asset Management Sp. z o.o., wyniosła na koniec IV kwartału 2014 roku 104,3 mln zł, co stanowi wzrost o 47,73% w porównaniu do poziomu aktywów na koniec IV kwartału 2013 roku.

IFM Global Asset Management Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie zarządzania portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (asset management) na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 maja 2013 roku. Dom maklerski rozpoczął swoją działalność z dniem 1 lipca 2013 roku. W ramach usługi asset management oferuje 4 strategie inwestycyjne, koncentrując się na inwestowaniu na rynkach globalnych. Minimalny poziom aktywów do zarządzania w ramach usługi asset management wynosi 2.000.000 PLN.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

  • Izabela Piecuch-Jawień - Prezes Zarządu