Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTBULL00024)

20-03-2017 18:52:20 | Bieżący | EBI | 3/2017
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w związku z planowanym ubieganiem się Spółki o dopuszczenie i wprowadzenie jej akcji na prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynek regulowany, mając na celu dostosowanie składu Rady Nadzorczej Spółki do zasady II.Z.3 ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016?, która stanowi o niezależności członków Rady Nadzorczej, Pan Mariusz Muszyński i Pan Leszek Pamuła w dniu 20 marca 2017 r., w sposób skuteczny na ten dzień, złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Damian Fijałkowski - Członek Zarządu
  • Grzegorz Zwoliński - Prezes Zarządu