Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie członków Rady Nadzorczej T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTBULL00024)

21-03-2017 20:45:26 | Bieżący | EBI | 5/2017
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 21 marca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Emitenta Pana Krzysztofa Kłysza i Pana Wojciecha Ratymirskiego.


KRZYSZTOF KŁYSZ

Członek Rady Nadzorczej o terminie upływu kadencji 12 października 2020 r.

Pan Krzysztof Kłysz jest Absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2008 r. związany z finansami i rynkiem kapitałowym. Karierę zawodową rozpoczynał w Sobet S.A. (spółka z branży budownictwa o przychodzie w 2011 r. prawie 100 mln zł), gdzie między innymi uczestniczył w budżetowaniu i kontrolingu robót budowlanych, był odpowiedzialny za relacje inwestorskie (koordynacja procesu debiutu na NewConnect, kilka emisji wtórnych, obowiązki informacyjne, współpraca z funduszami inwestycyjnymi) oraz za pozyskiwanie robót zgodnie z Prawem zamówień publicznych.

Od 2013 r. w strukturach Tech Invest Group S.A., gdzie obecnie pełni funkcję Dyrektora Inwestycyjnego oraz wspiera rozwój podmiotów trzecich (spółek portfelowych) w zakresie doradztwa strategicznego, gospodarczego i związanego z rynkiem kapitałowym. Będąc Certyfikowanym Doradcą ASO GPW, z ramienia T&T Consulting Sp. z o.o. (Autoryzowany Doradca, spółka zależna od Tech Invest Group S.A.) odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu wielu serii akcji i obligacji na NewConnect i Catalyst oraz za relacje inwestorskie (ASO NewConnect, ASO Catalyst oraz rynek regulowany).

Pan Krzysztof Kłysz nie wykonuje działalności poza Emitentem, która to działalność miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

Pan Krzysztof Kłysz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Spółki prawa handlowego, w których w okresie ostatnich trzech lat Pan Krzysztof Kłysz był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem: brak.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Kłysz nie został skazany prawomocnymi wyrokami za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działalności jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Krzysztof Kłysz pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: brak.

Pan Krzysztof Kłysz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


WOJCIECH RATYMIRSKI

Członek Rady Nadzorczej o terminie upływu kadencji 12 października 2020 r.

Pan Wojciech Ratymirski z wykształcenia jest prawnikiem (Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim) oraz politologiem (Politologia na Uniwersytecie Wrocławskim), jest także absolwentem studiów podyplomowych ?Rachunkowość i kontrola finansowa? na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów. Pan Wojciech Ratymirski jest specjalistą w zakresie finansów przedsiębiorstw i rachunkowości zarządczej ? wieloletni główny księgowy i dyrektor finansowy w spółkach i grupach kapitałowych, w tym notowanych na GPW; posiada również wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu:

- jednoosobowa działalność gospodarcza w zakresie doradztwa gospodarczego i finansowego oraz inwestycji kapitałowych (2005 ? nadal),
- IBD Conor Sp. z o.o. ? Wspólnik/Partner (2008 r. ? nadal),
- Indata S.A. ? Dyrektor Finansowy (luty 2014 r. ? czerwiec 2016 r.),
- Indata S.A. ? Członek Zarządu (maj 2015 r. ? grudzień 2015 r.),
- Conor Capital Sp. z o.o. ? Prezes Zarządu (maj 2012 r. ? nadal),
- FamilyCare Sp. z o.o. ? Prezes Zarządu (2011 r. ? nadal),
- CMM Sp. z o.o. ? Prezes Zarządu i Wspólnik (2007 r. ? maj 2012 r.),
- One2One S.A. ? Dyrektor Finansowy (czerwiec 2009 r. ? maj 2011 r.),
- Innovation Technology Group S.A. ? Dyrektor Finansowy (2005 r. ? 2009 r.).

Poza wyżej wskazanymi podmiotami, w okresie ostatnich trzech lat Pan Wojciech Ratymirski nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w spółkach prawa handlowego.

Pan Wojciech Ratymirski nie wykonuje działalności poza Emitentem, która to działalność miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

Pan Wojciech Ratymirski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Wojciech Ratymirski nie został skazany prawomocnymi wyrokami za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działalności jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Brak jest przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Wojciech Ratymirski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Wojciech Ratymirski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Damian Fijałkowski - Członek Zarządu
  • Grzegorz Zwoliński - Prezes Zarządu