Raporty Spółek ESPI/EBI

Roczny jednostkowy raport Grupa Exorigo-Upos S.A. za 2014 rok Grupa Exorigo-Upos Spółka Akcyjna (PLGEXUP00013)

11-02-2015 17:30:44 | Roczny | EBI | 5/2015
Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. ("GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2014 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część raportu rocznego za 2014 rok.

Zgodnie z raportem EBI nr 3/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku raport roczny skonsolidowany zostanie opublikowany 3 czerwca 2015 roku.

Zgodnie z raportem EBI nr 3/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku, 16 lutego 2015 roku zostanie opublikowany skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku zawierający:
- skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta,
- skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oparte o zbadane sprawozdanie finansowe Emitenta oraz jeszcze nie zbadane sprawozdanie finansowe spółki zależnej, Exorigo-Upos sp. z o.o.

Załączniki:
1. Roczny raport jednostkowy GEU S.A. za 2014 rok
2. Sprawozdanie finansowe GEU S.A. za 2014 rok
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2014 roku
4. Opinia i Raport biegłego z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok

Podstawa prawna: § 5 ust. pkt 6.1 - 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Paweł Dudziuk - Prezes Zarządu


Załączniki:

GEU S.A. Roczny raport jednostkowy za 2014 rok

GEU S.A. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok

GEU S.A. Sprawozdanie z działalności zarządu za 2014 rok

GEU S.A. Opinia i raport z badania SF za 2014 rok