Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja zmian w Statucie Spółki PRIME MINERALS Spółka Akcyjna (PLCRTCP00010)

10-03-2015 15:23:14 | Bieżący | EBI | 8/2015
Zarząd Spółki Prime Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 10 marca 2015 r. Emitent powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 5 marca 2015 r. zmian Statutu Spółki dokonanych na mocy aktu notarialnego z dnia 3 grudnia 2014 r., Repertorium A nr 5885/2014.

Na mocy powyższego dokonano rejestracji następujących zmian Statutu Spółki: zmiana § 1, skreślenie punktów j), k) i l) w § 19 ust. 2, zmiana § 25 ust. 1.

Tym samym Zarząd Prime Minerals S.A. przedstawia jednolity tekst Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Marcin Kozak - Prezes Zarządu


Załączniki:

Statut_Prime Minerals_tekst jednolity_2015-03-05