Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. ESOTIQ & HENDERSON (PLESTHN00018)

31-03-2015 22:53:35 | Bieżący | ESPI | 3/2015
oRB_ASO: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

PAP
Data: 2015-03-31

Firma: ESOTIQ & HENDERSON SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-31
Skrócona nazwa emitenta
ESOTIQ & HENDERSON
Temat
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna _Emitent, Spółka_ działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Ustawa_ oświadcza, że w dniu 30 marca 2015 roku otrzymała od byłego akcjonariusza Emitenta - Jamar sp. z o.o. _Zawiadamiający_ zawiadomienie złożone w trybie art. 69 Ustawy o powzięciu informacji o zmianie w dniu 23 marca 2015 roku udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących Zawiadamiającemu na walnym zgromadzeniu Emitenta do poziomu 12,12 %, a następnie do poziomu 0,00%. Zmiana udziału nastąpiła w efekcie zawarcia dwóch pozagiełdowych transakcji na podstawie których Jamar sp. z o.o. nabyła, a następnie zbyła 214.107 akcji Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. Zakupione i sprzedane akcje stanowiły łącznie 12,12% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 214.107 głosów, stanowiących 7,74% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed zawarciem transakcji nabycia oraz po zawarciu transakcji zbycia Zawiadamiający nie posiadał akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. Zawiadamiający oświadczył ponadto, że nie istnieją podmioty zależne od niego posiadające akcje Spółki oraz nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-31 Adam Skrzypek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta ESOTIQ & HENDERSON SA
Symbol Emitenta ESOTIQ & HENDERSON
Tytul Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
Sektor Lekki (lek)
Kod 80-298
Miasto Gdańsk
Ulica Szybowcowa
Nr 8A
Tel.
Fax
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2015-03-31
Rok biezacy 2015
Numer 3
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.