Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014 APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

17-04-2015 11:57:49 | Bieżący | EBI | 11/2015
Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta, na posiedzeniu z dnia 16 kwietnia 2015 r. uchwałą nr 1/04/2015, działając w oparciu o postanowienia § 19 ust. 2 pkt p) Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdań: Fiducia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, podmiotowi wpisanemu na "Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych" pod numerem 3875.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu
  • Andrzej Lis - Wiceprezes Zarządu