Raporty Spółek ESPI/EBI

Jednostkowy raport roczny APANET S.A. za rok obrotowy 2014 APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

29-05-2015 14:27:35 | Roczny | EBI | 14/2015
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości Jednostkowy raport roczny APANET S.A. za rok obrotowy 2014 wraz z opinią i raportem uzupełniającym z badania sprawozdania finansowego za rok 2014 sporządzonym przez niezależnego audytora spółkę Fiducia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu
  • Andrzej Lis - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

APA - jednostkowy raport roczny za 2014 r.

APA - Załącznik nr 1 - Jednostkowe sprawozdanie finansowe APANET S.A. za 2014 r.

APA - Załącznik nr 2 - Sprawozdanie Zarządu z działalności APANET SA za 2014 r.

APA - Załącznik nr 3 - Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta do SF za 2014 r. APANET S.A.