Raporty Spółek ESPI/EBI

Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

12-06-2015 18:59:44 | Roczny | EBI | 25/2015
Zarząd Yellow Hat S.A. ("Emitent") przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta wraz z załącznikami.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Piotr Sobiś - Prezes Zarządu


Załączniki:

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Yellow Hat SA za 2014 rok

zał nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Yellow Hat SA za 2014 rok

zał nr 2 - Sprawozdanie Zarzadu z działalności Grupy Kapitałowej Yellow Hat SA w 2014 roku

zał nr 3 - Opinia i raport biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego