Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

19-06-2015 22:46:20 | Bieżący | EBI | 5/2015

Zarząd Spółki GREMPCO S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 r. godz. 10.30 w siedzibie Spółki w Łozienicy przy ul. Prostej 2A. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Ogłoszenie ZWZA GREMPCO SA

Projekty uchwał GREMPCO SA

Wzór formularza pełnomocnictwa