Raporty Spółek ESPI/EBI

Wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

25-09-2015 15:15:53 | Bieżący | EBI | 28/2015
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) informuje, iż w dniu 24 września 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 973/2015 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.120.000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu